РЕПРОЦЕНТАР

Репроцентарот во ловиштето „Ниџе“ се протега на ограден простор од 1 000 hа и претставува живеалиште на: елени лопатари, горски елени, сика елени, срни, диви свињи, муфлони, и берберски овци. Тие се размножуваат по системот на формирање на матични стада, а секоја наредна година одреден број на единки се пуштаат во природата со цел нивна интродукција и репродукција. На овој начин, репроцентарот има сериозен допринес кон зголемување на вкупниот број на дивеч.

Елен лопатар (Dama Dama)

Елен лопатар
(Dama Dama)

Горски елен (Cervus Elaphus)

Горски елен
(Cervus Elaphus)

Берберски овци (Ammotragus lervia)

Берберски овци
(Ammotragus lervia)

Муфлон (Ovis Musimon Aries)

Муфлон
(Ovis Aries Musimon)

Сика елен (Cervus Nippon)

Сика елен
(Cervus Nippon)

Roe Deer (Capreolus capreolus)

Срндак
(Capreolus capreolus)

Дива свиња (Sus scrofa)

Дива свиња
(Sus scrofa)

Racka sheep (Ovis aries racka)

Рака овца
(Ovis aries strepsiceros hungaricus)

Елен лопатар (Dama Dama)

Хималајски Тар
(Hemitragus jemlahicus)

Four Horn Sheep

Четирирога овца
(Ovis orientalis aries caporinea gill)

CHAMOIS (Rupicapra rupicapra)

Дивокоза
(Rupicapra rupicapra)

СЛЕДИ НÈ ПРЕКУ
Страната www.HuntingInMacedonia.com.mk (www.HuntingInMacedonia.mk) е во сопственост на, и објавена од ЕУРОИМПЕКС ДОО.
со седиште на бул. Трета македонска бригада бр.72, Скопје, Македонија

© 2019 Ловиште „Ниџе“. Сите права задржани.